നമസ്കാരം

............ഞാൻ തുടങ്ങുന്നേയുള്ളൂ.....
0