ഇവൾ, തഴയപ്പെട്ടവൾ;
തലോടൽ തീരും മുന്നേ
മടുത്ത്
മരണത്തോട് ചേർക്കപ്പെട്ടവൾ


പ്രണയം തുടങ്ങി
നിരാശയോട്......
ചപ്പാക്കപ്പെട്ട ഉടൽ
തിരയുന്നു കയ്പും ചവർപ്പും


കരഞ്ഞും കലഹിചും
ഉത്തരങ്ങൾ തേടി...

ദൈവം വീണ്ടും പറഞ്ഞു:
“ഞാൻ നുണ തന്നെ”!!!

വാക്കും വഴിയും
കാഴ്ചയും കേൾവിയും
ഓർമ്മകളും....മതി!!!
പ്രതീക്ഷ ചുമന്ന് മടുത്തവൾ
പോകാൻ തിരക്കുന്നു;
നുണയിലെ നേരു തേടി........


2