പ്രാർഥന... ഇതൊരു വെളുപ്പിന്റെ
നിറമണിഞ്ഞ
വെടിപ്പാർന്ന വാക്കുകൾ...

ചെറിയ നടുക്കങ്ങളിൽ
വലിയ മാറ്റങ്ങൾ
വിരലുറച്ചു;
തനിയെ
പതിയെ
ഞാനൊന്ന് മാറിനിന്നു.
തെറ്റി നിന്നു.
ദൂരെ നിന്നു.

ഇനിയുമൊരു നേരം
അഞ്ചിൽ പകുത്ത്
പതിനേഴിലെത്തണം ദിനം.

തെറ്റിലെത്താതെ,
ശരിയിൽ വീഴാതെ,
ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ,
തെളിയണം ദിനം.

ഇതെന്റെ ശ്വാസം- താളം,
പടരട്ടെ വീണ്ടും;
നഷ്ടമാകാതെ,
ഒഴിഞ്ഞു പോകാതെ......

1