എന്തിനവൾ
പെറ്റുകൂട്ടിയിത്ര
പുകനിറഞ്ഞു കറുത്ത
ഇരുണ്ട ഹൃദയങ്ങൾ?

എന്തിനവൾ
ചുമന്നു നടന്നതീ
മൂന്നും മുന്നൂറും,
എണ്ണമറിയാതെ....!!

പാകമാകാതെ
പാലുകൊടുത്തവൾ
എന്തിനിനി
നീരൊഴുക്കുന്നു..?

ശപിക്കണം;
കൺതുറക്കാതെ
ചത്തുപോകുവാൻ!

ആഭിചാരത്തിൽ
ഭസ്മമാക്കണം
ചിരികളെ,
ചായങ്ങളെ
പിന്നെ
വിശ്വാസങ്ങളെ!!

3