‘മരണവേഗം’

‘മരണവേഗം’
അളക്കാനെളുപ്പമെങ്കിലും
ചുറ്റുവട്ടത്തിനന്ന്യതയിൽ
കാത്തിരിപ്പെളുപ്പമല്ല.
നിറങ്ങളന്യമാകുമ്പോൾ
ചിരികൾ നിരതെറ്റുന്നു....
ചെറുപ്പം വലുതാകുമ്പോൾ
തടസ്സം വളരുന്നു.


ഓർമ്മരോഗബാധ,
പുത്തനറിവുകൾ
എല്ലാം
എത്തി; വൈകി...!


നീല രേഖ മുറിച്ചുകടക്കാൻ
നീന്തണം; ചോരപ്പുഴ!
ആകാശമേലറ്റം തൊടാൻ
നില്ക്കണം; ഭൂമിക്കുമേലെ..
ചെറുചെടിയറ്റമകറ്റില്ല,
വിഷാദം...വേദന...

കാത്തിരിപ്പസഹ്യമാണു
ഭ്രാന്തോളം കലുഷവും!


അടക്കം പറച്ചിലുകൾ,
ആജ്ഞകളവജ്ഞകൾ,
സഹതാപക്കരച്ചിലുകൾ,
ശിക്ഷയായെത്തുന്നു
ഇന്നുമീയിരുട്ടിലും.......

0