ഉറച്ചു പോയ സ്വപ്നങ്ങൾ.....

ഓർമ്മകൾ കടലെടുത്തു;
കാൽ ചുവട്ടിലെ മണ്ണിനൊപ്പം...
വീണുപോകാതുടക്കിനിന്നു
ഉറച്ചുപോയ സ്വപ്നങ്ങളിൽ...

ചലനമറ്റ്, ചേതനയറ്റ്,
നീർവാർന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ...
മഷി പടരാത്ത ജലചിത്രങ്ങൾ;
തെളിഞ്ഞുവരും സ്വപ്നങ്ങൾ...

കുരുക്കു വീണ ഹ്യദയതാളം,
മാഞ്ഞുപോയ മാലച്ചരട്,
ഇരുളിന്റെ നീറ്റൽ,
മരണത്തണുപ്പ്...എല്ലാം-
ചുമക്കുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ..
              ******
ഓർമ്മകളിഴ ചേർന്ന്
കനംവച്ച കനവുകൾ;
വീണുപോകാൻ കൊതിക്കുന്നു,
വിടർന്നുപോകാനറയ്ക്കുന്നു....
‘ഉറച്ചു’ പോയവ ഉറക്കിൽ വിട്ട്
കടലേറ്റം കാക്കുന്നു....

0